Krzywe możliwości produkcyjnych i konsumpcyjnych w gospodarce narodowej

Przyszłe możliwości produkcyjne gospodarki narodowej zależą od tego, w jakich proporcjach będą wytwarzane dobra konsumpcyjne i produkcyjne.

Przy danych zasobach czynników produkcji zwiększenie produkcji dóbr inwesty-cyjnych /j może odbywać się tylko kosztem zmniejszenia produkcji dóbr konsumpcyj-nych. Alternatywny koszt zwiększenia nakładów inwestycyjnych jest mierzony warto-ścią zmniejszonej (utraconej) konsumpcji. Można więc na tej podstawie stwierdzić, że istnieje sprzeczność między wzrostem inwestycji a wzrostem konsumpcji w krótkim okresie. W dłuższym okresie taka sprzeczność nie występuje, gdyż zwiększona produk-cja dóbr inwestycyjnych przyczynia się do rozbudowy zdolności produkcyjnych go-spodarki narodowej i tym samym do dalszego zwiększenia produkcji dóbr inwestycyj-nych i konsumpcyjnych. W ten sposób zwiększone inwestycje stwarzają materialne i techniczne warunki do wzrostu konsumpcji w przyszłości. Jeśli kraj nie zwiększa swoich nakładów inwestycyjnych i nie rozbudowuje zdolności produkcyjnych, wówczas społeczeństwo nie może liczyć na wzrost konsumpcji.

Zdolność społeczeństwa do wyrzeczeń w krajach na niższym poziomie rozwoju gospodarczego zwiększa możliwości inwestycyjne kraju, co w dłuższym okresie umoż-liwia przesunięcie się na odpowiednio wyżej położoną krzywą K2I2 lub 3/3. W tym wyraża się wzrost gospodarczy, który umożliwia zarówno wzrost inwestycji, jak i wzrost konsumpcji. W warunkach wzrostu gospodarczego łatwiej jest zwiększać nakłady inwestycyjne i zwiększać wzrost konsumpcji, i tym samym łatwiej jest rozwiązywać sprzeczność między bieżącymi potrzebami konsumpcyjnymi społeczeństwa a wy-maganiami wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.

Z tego prostego modelu wynika także wniosek, że napływ obcego kapitału w formie inwestycji bezpośrednich lub nawet w formie kredytów przeznaczonych na zwięk szenie inwestycji ogromnie uiatwia przejście gospodarki na wyżej położoną krzywą możliwości produkcyjnych i konsumpcyjnych społeczeństwa.

Te wstępne rozważania nad różnymi aspektami wyboru ekonomicznego będą w dalszych rozdziałach bardziej rozwinięte i pogłębione po dokładniejszym wyjaśnieniu mechanizmów tynkowych w skali mikro i makro.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>