Koszt alternatywny

Dla każdej firmy ważniejszy jest zysk po opodatkowaniu niż przed opodatkowaniem. Nadmierne opodatkowanie zysków może zniechęcić firmę~dó rozwijania działalności gospodarczej lub usługowej. —

Oprócz zysku księgowego teoria ekonomii posługuje się także.pojgciem zysku normalnego oraz zysku nadzwyczajnego, zwanego także zyskiem ekonomicznym. Pojęcie zysku normalnego wiąże się z pojęciem kosztu alternatywnego, czyli kosztu utraconych możliwości. Wychodzi się tu z założenia, że właściciel lokując swój.kapitał w przedsiębiorstwie traci tym samym możliwość uzyskania odsetek w banku z ty- tulu depozytu długoterminowego. Jednocześnie zajmując się swoim przedsiębiorstwem rezygnuje z tego wynagrodzenia, jakie mógłby uzyskać, gdyby zatrudni! się jako pra-cownik najemny!!innego przedsiębiorcy. Koszt alternatywny obejmuje w tym przy- padkujJtracone procenty od kapitału oraz koszt pracy właściciela lub współwłaściciela firmy r”

Do kosztów ekonomicznych wliczamy zatem wynagrodzenie kapitału oraz wyna-grodzenie pracy właściciela’pozycje te są traktowane jako koszt alternatywny (100 + 150 = 250). Gdy przedsiębiorca sprzedaje swoją produkcję według kosztów ekonomicznych, otrzymuje wówczas jedynie zysk normalny, który jest częścią skła-dową kosztów ekonomicznych jako koszt utraconych możliwości.

W podanym przykładzie przedsiębiorca osiąga nie tylko 250 jednostek pieniężnych zysku normalnego, ale także zysk nadzwyczajny (ekonomiczny). Zysk nadzwyczajny jest nadwyżką utargu całkowitego nad łącznymi kosztami ekonomicznymi, czyli 1000 – 950 = 50. Zysk nadzwyczajny wynika stąd, że cena rynkowa kształtuje się powyżej najniższego kosztu ekonomicznego na jednostkę produkcji. Ta korzystna sytuacja zachęca przedsiębiorców do zwiększania produkcji i podaży na rynku. Gdy cena ukształtuje się na poziomie najniższego kosztu ekonomicznego na jednostkę produkcji, wówczas znika zysk nadzwyczajny, ale pozostaje zysk normalny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>