Zysk nadzwyczajny i normalny

Istnienie zysku nadzwyczajnego ponad zysk normalny będzie zachęcało przedsię-biorców do napływu kapitału i do zwiększenia podaży produkcji. W warunkach dosko-nałej konkurencji, nie ma żadnych przeszkód i ograniczeń w swobodnym przepływie ka-pitału z gałęzi do gałęzi w dążeniu do osiągnięcia jak największego zysku. Istnieje ła-twość wejścia na rynek, jak i wycofania swoich kapitałów z produkcji. Rosnący napływ kapitału w dążeniu do jak największego zysku prowadzi do wzrostu podaży produkcji i obniżenia poziomu ceny rynkowej. Przy modelowych założeniach doskonałej końkiP rrencji przepływ kapitału będzie trwał tak długo, aż cena rynkowa spadnie do poziomu, w któiym koszty krańcowe równać się będą przeciętnym kosztom całkowitym, co moż-na zapisać:

Znikną wówczas wszelkie bodźce do zwiększania lub dalszego zmniejszania roz-miarów podaży danej gałęzi produkcji. Oznacza to, że wszystkie przedsiębiorstwa w da-nej gałęzi znalazły się w równowadze. „

W warunkach równowagi całej gałęzi optimum ekonomiczne pokrywa się z optimum technicznym. Znikają wszelkie zyski nadzwyczajne, ale każde przedsiębiorstwo będące w równowadze osiąga zysk normalny równy wielkości kosztów alternatywnych, tzn. równy procentowi od kapitału oraz możliwemu wynagrodzeniu przedsiębiorcy za jego kierowniczą i innowacyjną pracę. Gdyby nie występowało pojęcie zysku normalnego, wówczas trudno byłoby wyjaśnić pojęcie równowagi przedsiębiorstwa i optymalnych rozmiarów pro- dukcji przy cenie rynkowej odpowiadającej najniższym przeciętnym kosztom wy-twarzania. Mechanizm gospodarki rynkowej nie może bowiem dążyć do ustalania ceny, przy której nie występuje zysk jako główny motor napędowy działalności przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>