Optimum ekonomiczne i techniczne

Ten punkt wyznacza optymalne rozmiary produkcji w przedsiębiorstwie, czy li Nazywany on jest optimum ekonomicznym. Różnica między optimum tech- nicznymlTÓptimum ekonomicznym polega na tym, że w pierwszym przypadku następu je minimalizacja przeciętnych kosztów wytwarzania, w drugim zaś – maksymalizacja zysku całkowitego. Jak wynika z rysunku 5.10, dalsze zwiększanie roz-miarów produkcji, po/a w_\ /.nac/onc optimum ekonomiczne, przyniosłoby zmniejszenie zysku przedsiębiorstwa, gdyż od tego punktu koszty krańcowe są już większe w stosu nkiTd o utargu krańcowego.

Mniejsze rozmiary produkcji niż Q oznaczałyby niewykorzystanie wszystkich możliwości zwiększenia zysku, bowiem na lewo od punktu, w którym K/. = U/., kosz- ty krańcowe, mimo że wykazują stale tendencję rosnącą, są niższe od utargu krańco-wego. ' : “ “Zysk na jednostkę produkcji- jest nadwyżką ceny C nad przeciętnymi kosztami całkowitymi Kpc, czyli: „

Zysk całkgwity.w przedsiębiorstwie jest dodatnią różnicą między utargiem całko-witym a kosztami całkowitymi. Jest on nazywany zyskiem nadzwyczajnym.’Wy iii-” ka on z korzystnego kształtowania się ceny (utargu przeciętnego) w stosunkifdo prze-ciętnych kosztów wytwarzania.

Istnienie zysku nadzwyczajnego w warunkach doskonałej konkurencji oznacza, że przedsiębiorstwa znajdują się w korzystnej sytuacji ekonomicznej. Ich łączna podaż nie jest zbyt duża w stosunku do popytu i cena ich produktów kształtuje się korzystnie, za pewniając im zyski nadzwyczajne. Ta sytuacja oznacza, że cała gałąź, obejmująca większą liczbę przedsiębiorstw o podobnym profilu produkcji, nie znajduje się w równowadze?/ „

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>