Opinie pracodawców na temat przyczyn zjawiska

Do możliwych przyczyn powstawania i utrzymywania się szarej strefy na rynku pracy należą różnego typu przeszkody, które przedsiębiorcy napotykają, gdy zamierzają zatrudnić nowych pracowników. Próbie zweryfikowania tej hipotezy służyły pytania ankietowe dotyczące postrzeganych przez firmy barier w zatrudnianiu nowych pracowników. Wyniki przedstawia wykres 4.4. Zgadzają się one choćby z kwartalnymi badaniami koniunktury sektora przedsiębiorstw NBP6U, z których wynika, że znalezienie odpowiednich pracowników staje się jedną z najpoważniejszych trudności, z jakimi borykają się firmy. Kolejnym problemem pracodawców są wysokie składki na ubezpieczenie społeczne (wymienione spontanicznie przez ponad 9%, ale po dopytaniu wskazało je blisko 80% badanych) oraz niska elastyczność prawa pracy (blisko 50% wskazań po dopytaniu). Wysokie koszty oficjalnego zatrudnienia także mogą skłaniać pracodawców do poszukiwania alternatywnych w stosunku do umowy o pracę form zatrudnienia pracownika, tak aby zmniejszyć koszty ubezpieczeń społecznych i inne koszty wynikające z prawa pracy. Taka hipoteza znajduje też potwierdzenie w analizie regresji dla indeksów pracy nierejestrowanej przedstawionej w poprzedniej części opracowania. Kolejny potencjalny mechanizm generujący zatrudnienie bez rejestracji to niska elastyczność prawa pracy oraz czasochłonne procedury, formalności i wysokie koszty związane z zatrudnianiem pracownika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>