Popyt nieelastyczny

W przypadku pierwszym (3.9) popyt jest sztywny, tzn. jakakolwiek zmiana ceny nie wywołuje zmiany popytu. Wówczas cenowa elastyczność popytu wynosi zero, czyli ep = 0. Oznacza to, że konsument nie reaguje na zmianę ceny. Może to dotyczyć to-warów absolutnie niezbędnych i nie dających się zastąpić jakimkolwiek innym towarem, jak np. sól. Prawdopodobnie zmiana ceny nie spowoduje ani większego, ani mniejszego popytu i spożycia soli. Zapotrzebowanie na sól jest wyznaczone przez inne czynniki, a poziom ceny soli jest na tyle niski, iż nie odgrywa istotnego wpływu na wielkość wydatków konsumenta.

W przypadku drugim (3.10) mamy do czynienia z popytem doskonale elastycz-nym. Może on występować jedynie przy założeniu doskonałej konkurencji, tzn. braku jakichkolwiek przeszkód w natychmiastowej reakcji konsumenta na zmianę ceny. Przy

istniejącym poziomie ceny producent może sprzedać całą swoją produkcję. Nawet przy niewielkim wzroście ceny u jednego producenta wszyscy klienci szybko przeniosą się do innego producenta, u którego cena nie uległa zmianie. Dlatego w warunkach doskonałej konkurencji ukształtuje się jeden poziom ceny na ten sam towar wytwarzany u różnych producentów.

W przypadku trzecim (3.11) mamy do czynienia z popytem nieelastycznym. Współczynnik cenowej elastyczności jest większy od zera, ale mniejszy od jedności, czyli 0 < ep < 1. Wówczas zmiana ceny wywołuje odpowiednio mniejsze zmiany popytu. Przykładem towaru o niskiej elastyczności popytu może być np., ropa naftowa lub benzyna do samochodów. Gdy cena tych produktów wzrośnie, popyt zmienia się na ogół nieznacznie.

W przypadku czwartym (3.12) mamy do czynienia z popytem elastycznym, gdyż popyt rośnie lub spada szybciej w porównaniu ze zmianą ceny. Wówczas współczynniki są większe od jedności, tzn. e > l. Przykładem usługi o wysokiej elastyczności popytu są wycieczki zagraniczne lub imprezy artystyczne. Wzrost lub spadek ceny może wywołać dość znaczną reakcję potencjalnego konsumenta, tzn. zniechęcać go lub zachęcać do korzystania z proponowanych usług.

W szczególnych przypadkach cenowa elastyczność popytu może równać się jedno-ści, czyli ep = 1. Wówczas procent zmiany popytu jest taki sam, jak procent zmiany ceny. Funkcjonalna zależność między ceną a popytem przybiera wówczas kształt hiperboli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>