Praktyczne metody oceny działalności przedsiębiorstwa

Ekonomia obejmuje teorię o charakterze bardziej abstrakcyjnym, jak i teorię zupeinie prostą. Praktyczna użyteczność ekonomii nie wynika z jej wysokiego poziomu abstrakcji, ale z rozumowania na dość niskim poziomie uogólniającym praktyczną działalność firmy w systemie rynkowym lub makroekonomiczną politykę państwa. Mimo że do-minuje skłonność do preferowania ekonomii na niskim poziomie abstrakcji, gdyż jest ona bardziej praktyczna, nie możemy obyć się bez ekonomii także na wysokim poziomie abstrakcji, chociażby tylko dlatego, że wydaje się ona doskonałą szkołą umiejętnego posługiwania się ekonomią na niskim poziomie.

Przedstawione w rozdziałach 3,4 i 5 podstawy mikroekonomii cechowały się wy-sokim szczeblem teoretycznego uogólnienia, pokazującego sposoby racjonalnych za-chowań konsumentów i przedsiębiorców w różnych warunkach konkurencji. Trudno jednak przełożyć przedstawione rozumowanie teoretyczne na język ocen i działań prak-tycznych. Wymaga to innego podejścia, uwzględniającego podstawowe informacje za-warte w rocznych raportach firmy.

Historyczny rozwój organizacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej doprowadził do upowszechnienia przedsiębiorstw, w których nastąpiło rozdzielenie funkcji własności i zarządzania. Właścicielami są udziałowcy, a zarządzającymi menedżerowie. Każda forma spółki jest zobowiązana przepisami prawnymi do publikowania rocznych raportów weryfikowanych przez niezależnych ekspertów, co stanowi gwarancję ich wiarygodności. Raporty są źródłem informacji o działalności firmy i jej rezultatach. Są one niezwykle użyteczne dla potencjalnych inwestorów, dla banków kredytujących firmy, dla urzędów państwowych ustalających podatki, dla pracobiorców zgłaszających określone żądania płacowe, a także dla konkurentów, którzy mogą porównać swoje efekty z wynikami innych firm. Obowiązująca jednolitość zasad powstawania raportów i ich publikacji umożliwia łatwe porównywanie danych, ocenę potencjału firmy oraz perspektywę jej rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>