Rodzaje ubezpieczeń

Próbują one konkurować z bankami komercyjnymi za pomocą nieco wyższej stopy oprocentowania depozytów, jak i nieco niższej stopy procentowej od udzielanych kredytów. Wykazują one dużą umiejętność elastycznego dostosowywania się do zmiennych warunków. Obsługują na ogół drobne oszczędności najszerszych warstw ludności i udzielają pożyczek na prowadzenie drobnych przedsiębiorstw, na budownictwo mieszkaniowe, a także na zakup kredytowy w ramach sprzedaży ratalnej różnych dóbr trwałego użytkowania, jak: samochody, meble, telewizory, lodówki, dywany itp.

W systemie finansowym każdego kraju działają różne towarzystwa ubezpieczenio-we. Zajmują się one indywidualnym ubezpieczeniem na życie, ubezpieczeniem na wypa-dek bezrobocia, choroby, utraaty zdolności do pracy, utraty życia lub osiągnięcia wieku emerytalnego. System ubezpieczeń jest niezwykle zróżnicowany w poszczególnych krajach. W odniesieniu do zatrudnionych pracowników część składek ubezpieczeniowych płaci pracodawca, a pewną część sam pracownik, zwłaszcza gdy jest zainteresowany uzyskaniem wyższej emerytury. Oprócz ubezpieczeń społecznych istnieją także różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe firm i osób prywatnych. W sumie różne towarzystwa ubezpieczeniowe dysponują dzisiaj ogromnymi kapitałami, które szacowane są na około 20 do 40% aktywów banków komercyjnych. Znaczna część tych kapitałów lokowana jest w obligacjach, bonach skarbowych, akcjach i w innych papierach wartościowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe wywierają więc bardzo duży wpływ na kształtowanie się rynku kapitałowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>