Substytucja czynników produkcji pod wpływem zmian relacji ich cen

To cząstkowe optimum producenta nie wyznacza jeszcze optymalnych rozmiarów produkcji, przy których przedsiębiorca maksymalizuje swój zysk. Do wyznaczenia opti-mum ekonomicznego przedsiębiorstwa, przy którym producent maksymalizuje swój zysk, niezbędna jest jeszcze gruntowna analiza kosztów oraz cen i utargów osiąganych ze sprzedanej produkcji.

W analizie wyboru metod wytwarzania pojawiło się pojęcie płacy jako ceny czyn-nika pracy. Wysokość płacy ma nie tylko wpływ na substytucję pracy i kapitału, ale także na wielkość zatrudnienia pracowników, rozmiary bezrobocia i wiele jeszcze innych zjawisk ekonomicznych towarzyszących gospodarce rynkowej. Analiza mechanizmu rynkowego byłaby niepełna, gdyby pominięto w niej sposób kształtowania ceny najważniejszego czynnika produkcji, jakim jest ludzka praca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>