Niedoskonałości mechanizmu rynkowego

Keynesowska teoria zwraca uwagę na niedoskonałości mechanizmu rynkowego, którego samoczynne działanie nie jest w stanie zapewnić ani pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej, ani pełnego zatrudnienia wszystkich zdolnych i chętnych do pracy. Na tej podstawie keynesiści koncentrują swoją uwagę na czynnikach zwiększających skłonności do konsumowania i inwestowania w sektorze prywatnym oraz uzasadniają potrzebę zwiększania wydatków rządowych w celu zwięk-szenia globalnego popytu i tym samym zwiększenia dochodu narodowego oraz zatrud-nienia.Inwestycje a oszczędności

Społeczeństwo oszczędza część swoich dochodów w celu ich użytkowania lub konsumowania w bliższej lub dalszej przyszłości. Te oszczędności rzadko trzymane są w domu, na ogół są gromadzone w bankach, kasach oszczędnościowo-kredytowych, bądź też lokowane w różnych papierach wartościowych. W zamian za rezygnację z bieżącego wydawania tych dochodów na konsumpcję, oszczędzający otrzymują procent, Przetrzymywanie przez dłuższy okres oszczędności w domu w formie płynnej lub na rachunku bieżącym (a vista) oznacza rezygnację ze stopy procentowej od depozytu długoterminowego. Stopa ta stanowi koszt utraconych możliwości lub wynagrodzenie za rezygnację z płynności.

Nagromadzone oszczędności w systemie bankowym dostają się za pośrednictwem kredytu do rąk przedsiębiorców, którzy pragną zainwestować te środki w budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących przedsiębiorstw. Oczywiście pewna część oszczędności pochodzi z zatrzymanych zysków w różnego typu przedsiębiorstwach oraz z amortyzacji i jest bezpośrednio przeznaczona na inwestycje w budynki, urządzenia produkcyjne, a nawet zapasy. Część oszczędności może być także zainwestowana w papiery wartościowe (akcje, obligacje), przynoszące ich posiadaczowi określony dochód. Przedsiębiorcy inwestujący środki własne lub pożyczone kierują się motywem osiągania zysków w przyszłości i starają się inwestować w te dziedziny produkcji, które według ich oceny są w stanie zapewnić najwyższy zysk w przyszłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>