4. Jak zrównoważyć bilans płatniczy kraju i dlaczego ma to tak ważne znaczenie gospodarcze?

5. Jak regulować dopływ pieniądza do gospodarki narodowej, aby nie doprowadzić do jego nadmiaru (co prowadzi do inflacji) lub niedoboru (co wywołuje defla- cję)?

6. Jak sfinansować ewentualny deficyt budżetu państwa bez drukowania pustego pieniądza i rozkręcania inflacji?

7. Dlaczego równoważenie strumieni dochodów pieniężnych i strumieni dóbr i usług ma tak istotne znaczenie ekonomiczne w każdej gospodarce narodowej?

8. Dlaczego ceny rynkowe wykazują tendencję rosnącą, jakie wywołuje to skutki i jakie są możliwości przeciwdziałania wzrostowi cen?

9. Skąd bierze się bezrobocie, dlaczego państwo dąży do jego zmniejszenia i w jaki sposób może ono otaczać ochroną socjalną ludzi pozbawionych pracy lub niezdolnych do wykonywania zawodu?

10. Jakie niedostatki z punktu widzenia dobrobytu ekonomicznego i sprawiedliwości społecznej wynikają z działania czystego mechanizmu rynkowego i jaką rolę może odegrać interwencja państwa w tych dziedzinach?

11. Dlaczego kraje są zainteresowane w międzynarodowej współpracy i dążą do stworzenia zintegrowanych wspólnot lub unii gospodarczych?

12. Jaką rolę spełniają międzynarodowe instytucje w rodzaju Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego we współczesnej gospodarce światowej?

13. Jakie przełomowe zmiany dokonały się w rozwiniętych krajach zachodnich po II wojnie światowej?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>