Cel działalności przedsiębiorstwa

Gdyby nie osiągano zysku normalnego, wówczas spadek ceny do poziomu kosztu księgowego byłby równoznaczny z brakiem jakiegokolwiek zysku ..Zrównanie utargu całkowitego z kosztami ekonomicznymi zapewnia zatem przedsiębiorcy zysk normalny. Na tym twierdzeniu opiera się analizowana dalej teoria optymalnych rozmiarów produkcji w przedsiębiorstwie.

Przeciwieństwem pojęcia zysku jest strata bilansowa. Jest to. wielkość, o jaką koszty własne produkcji przewyższają przychody lub utargi ze sprzedaży Stratę nale- ży traktować jako koszt ryzyka związany z niepowodzeniem działalności firmy, co pro-wadzi do redukcji kapitału.’Jeśli nie ma ona charakteru przejściowego lub przypadko-wego, może, prowadzić do bankructwa firmy.

Celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizowanie zysku netto, tzn. zysku brutto po”opodatkowaniu, przez zwiększanie produkcji i sprzedaży oraz óbniżanie kosztów własnych. Beż osiągania zysku i chęci jego powiększania .działalność kapita- listycznęgo przedsiębiorstwa traci swój sens. Jest to bez wątpienia silna motywacja do wykorzystywania wszelkich możliwośći’zaiówno w obniżaniu kosztów produkcji, jak i w zwiększaniu sprzedaży. Stąd wynikają dążenia do ciągłego modernizowania technologii produkcji, organizacji pracy, podnoszenia jakości i nowoczesności wyrobu oraz nieustanne zabiegi – nierzadko za pomocą natrętnej, a nawet agresywnej reklamy – ó zdobywanie nowych rynków zbytu? * “

Wielkość osiąganego zysku netto jest ilościowo wymiernym efektem i niewątpliwie głównym miernikiem 'sukcesu działalności każdej firmy. Nie jest to jednak motyw jedynym jakim kierują się przedsiębiorcy w swej działalności. Przedsiębiorczość to nie tylko umiejętność dostrzegania możliwości, wprowadzania różnych pomysłów, ale także gotowość do podejmowania ryzyka. Z tym wiąże się dążenie do niezależności i samorealizacji, sprawdzania swoich umiejętności i nabierania poczucia własnej wartości. Stąd wywodzi się odpowiedzialność za pozycję firmy i ich dalszy rozwój, za jej sukcesy w konkurencyjnej walce o byt.

Nacisk na maksymalizację zysku jest silniejszy w przedsiębiorstwach małych i średnich, będących własnością jednej osoby lub kilkuosobowej spółki cywilnej z nie-ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast wielkie koiporacje, zorganizowane na za-sadzie spółki akcyjnej, kładą większy nacisk na rozwój firm i umacnianie ich pozycji w konkurencji krajowej i zagranicznej.

Spróbujmy obecnie przedstawić teorię funkcjonowania przedsiębiorstwa opraco-waną według podstawowych założeń ekonomii neoklasycznej, która rozwijana była przez wielu ekonomistów w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych po 1871 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>