Próg rentowności przedsiębiorstwa

W analizie teoretycznej przyjmowaliśmy założenie, że krzywe kosztów kształtują się w postaci mniej lub bardziej rozwartej litery U, zaś krzywe utargów miały charakter liniowy o różnym nachyleniu w zależności od przyjmowanego typu konkurencji.

Obecnie analiza będzie miała charakter bardziej pragmatyczny. Opierać się będzie bowiem na innym upraszczającym założeniu, przy którym nie tylko utargi, ale także koszty produkcji mają charakter liniowy.

W analizie teoretycznej do kosztów ekonomicznych włączaliśmy także koszty alternatywne od kapitału i pracy właściciela. W analizie pragmatycznej posługujemy się jedynie pojęciem kosztów księgowych i zysku lub straty wynikających ze stosunku utargu całkowitego do kosztów księgowych. Przy tym założeniu łatwo jest ustalić tzw. próg rentowności przedsiębiorstwa.

Próg rentowności zaczyna się od punktu, w którym przychody ze sprzedanej pro-dukcji są równe kosztom całkowitym. Poniżej tego punktu przedsiębiorstwo ponosi stratę, zaś powyżej tego punktu produkcja zaczyna się opłacać, gdyż przedsiębiorstwo osiąga zysk. Można to zilustrować następującym wykresem:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>