Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwem nazywamy podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści. Zatrudnia ono różnorodne czynniki produkcji (pracę, kapitał, ziemię) w celu wytwarzania określonych dóbr lub świadczenia określonych usług, które sprzedaje na rynku innym przedsiębiorstwom, gospodarstwom domowym bądź władzy centralnej lub władzy lokalnej.

Dyrekcja przedsiębiorstwa analizuje istniejącą aktualnie sytuację na rynku oraz próbuje ocenić bliższą i dalszą perspektywę dotyczącą kształtowania się cen na wytwarzane produkty lub usługi oraz możliwości konkurencyjne i decyduje o rozmiarach i strukturze produkcji lub usług. Informacje płynące z rynku nie są adresowane do poszczególnych producentów, lecz do wszystkich przedsiębiorstw. Każdy więc podejmuje decyzje na własny rachunek i własne ryzyko. Im trafniejsza jest bieżąca i perspektywicz-na ocena sytuacji, tym korzystniejsze są decyzje dla przedsiębiorstwa i tym większy może być jego zysk jako nadwyżka przychodów płynących ze sprzedanej produkcji nad jej kosztami wytworzenia.

Zysk jest powszechnie traktowany jako główny cel działalności przedsiębiorstwa. Kierownictwo przedsiębiorstwa stara się więc dokonać możliwie najtrafniejszego wyboru dotyczącego wielkości i struktury asortymentowej produkcji oraz technicznych metod wytwarzania, czyli kombinacji między pracą żywą a stopniem nowoczesności narzędzi, maszyn i urządzeń produkcyjnych. Pragnie bowiem z jednej strony możliwie najlepiej dostosować podaż swojej produkcji do wymagań rynku, do popytu gospodarstw domowych, z drugiej zaś wytworzyć tę produkcję przy możliwie najniższych kosztach wytwarzania. Przedsiębiorstwo może maksymalizować zysk przez podwyżkę ceny, o ile ma wpływ na tę cenę. Jeśli cena jest ustalona na konkurencyjnym rynku i przedsiębiorstwo nie ma na nią wpływu, wówczas może maksymalizować zysk na jed-nostkę produkcji przez obniżanie kosztów wytwarzania oraz maksymalizować masę zy-sku przez zwiększanie produkcji i sprzedaży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>