Pytania sprawdzające

– Na czym polega główna rola rynku w gospodarce narodowej?

– Co to jest popyt i jakie czynniki określają jego wielkość?

– Wyjaśnij dlaczego popyt jest malejącą funkcją ceny .

– Wyjaśnij różnice między nachyleniem krzywej popytu a elastycznością krzywej popytu.

– Jaka jest interpretacja ekonomiczna przesuwania się wzdłuż krzywej popytu i przesunięcia się krzywych popytu?

– Wyjaśnij funkcjonalne zależności między ceną a podażą dóbr i porównaj je z zale-żnościami między ceną a popytem.

– Wyjaśnij przyczyny występowania nadwyżki i niedoboru towarów i w jaki sposób cena rynkowa prowadzi do stanu równowagi na rynku.

– Czym różnią się procesy dostosowawcze na rynku i w produkcji w krótkim i w długim okresie?

– Wyjaśnij celowość stosowania cen maksymalnych i minimalnych.

– Wyjaśnij pojęcie cenowej elastyczności popytu i sposób jej mierzenia.

– Jakie wnioski dla przedsiębiorcy wynikają z różnej cenowej elastyczności popytu?

– Wyjaśnij związek między cenową elastycznością popytu a utargiem całkowitym.

– W jakich przypadkach przedsiębiorcy opłaci się podnieść cenę, a w jakich obniżyć?

– Wyjaśnij pojęcie dochodowej elastyczności popytu.

– Na czym polega prawo Engla?

– Do jakich celów służy badanie struktury wydatków konsumpcyjnych ludności?

– Jak liczymy wskaźnik kosztów utrzymania i do jakich.celów jest on wykorzystywany?

Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta

Fundamenty teorii racjonalnego postępowania konsumenta stworzył w drugiej połowie XIX w. angielski ekonomista William S. levons (1835-1882). Jednocześnie zapoczątkował on w swojej książce Zasady ekonomii politycznej (1871 r.) tzw. rachunek marginalny odniesiony do pojęcia użyteczności krańcowej. Pomysł ten w latach późniejszych wykorzystano zarówno do sformułowania pojęcia produkcyjności krańcowych różnych czynników produkcji, jak również pojęcia kosztów i utargów krańcowych. Stało się to punktem wyjścia do zbudowania teorii racjonalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przyczyniło się ponadto do szybkiego rozwoju nauki ekonomii określonej mianem ekonomii neoklasycznej, szeroko omawianej w podręcznikach akademickich. Charakteryzuje się ona daleko posuniętą formalizacją wykładu, wynikającą z logiki zbudowanej na przyjętych założeniach upraszczających rzeczywiste procesy zachodzące w gospodarce rynkowej.

Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta pozwala nam rozwinąć i lepiej wyjaśnić ten aspekt prawa popytu konsumpcyjnego, który wiąże się z wpływem cen i dochodów na podejmowane decyzje konsumenta. Podstawą teorii wyboru racjonalnej struktury zakupów przez konsumenta stała się początkowo teoria użyteczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>