Category Finanse

Najlepszą chwilówkę internetową bez BIK-u

Bez BIK-u można mieć różne chwilówki – na miesiąc, dwa, trzy. Czasami wystarczy pobrać chwilówkę na tydzień, aby opłacić najbardziej pilne potrzeby. Klienci o takie potrzeby zabiegają i mają zamiar opłacać nimi niejedną życiwą potrzebę. To najlepsza sprawa. Klientom należy zawsze pomagać w uzyskiwaniu pożyczek na różnorodne życiowe cele. Nieraz ktoś zgubi pieniądze, kogoś okradną, niejedna osoba poczuje, że bez dodatkowych pieniędzy będzie źle się żyło.

więcej

Notariusze katowice – dobrej klasy specjaliści

Notariusz jest cenionym ekspertem, znawcą prawa...

więcej

Do niedawna „Viola” była państwowa

Do tej pory przedsiębiorstwo było państwowe, czy -jak głoszono jeszcze niedawno – „ogólnospołeczne”. Z państwowych pieniędzy zakład zbudowano, państwowi urzędnicy (ministrowie, dyrektorzy zjednoczeń, zrzeszeń) „ręcznie nim sterowali”, oddziaływając bezpośrednio na decyzje jego szefów. Przekazywali im obligatoryjne wytyczne i tzw. wskaźniki produkcji (co i ile czego robić, a nawet w jaki sposób i z czego, z kim handlować a z kim nie, ile zużywać energii, ile płacić ludziom itd.), nasyłali różnego rodzaju kontrolerów (w odpowiedzi, w zakładzie stworzono zespół specjalizujący się w ich „obsłudze”). Dziwiło, a nawet denerwowało to, że „państwowy rozum” okazywał się często gorszy niż ich własny. Pamiętają jednak, jak „za dyrektora Maliniaka” właśnie państwo uratowało zakład przed bankructwem. Dostali wtedy takie dotacje (normalnie obchodzili się bez nich), że nie tylko przetrwali, ale i unowocześnili swój park maszynowy, rozwinęli się. Niektórzy nawet mówią z uśmiechem, że „nieudolność” Maliniaka byta największą przysługą, jaką oddał zakładowi. Nowoczesne, wyspecjalizowane maszyny, lepsza organizacja pracy, wyższe kwalifikacje pracowników, lepsza jakość wyrobów i wyższa sprzedaż (także do krajów wysoko rozwiniętych) – to podstawowe uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa i wzrostu jego zysku.

więcej

Denuncjacje przedsiębiorców prowadzących nieuczciwą konkurencję

W kilku krajach zachęca się przedsiębiorców, aby denuncjowali konkurentów, którzy działają niezgodnie z regulacjami:

więcej

Definicja ekonomii i jej interpretacja

W podręcznikach zachodnich najczęściej definiuje się ekonomię jako naukę zajmującą się badaniem zachowania podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środków, które mogą być w rozmaity sposób zastosowane w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. W badaniach tych stara się ona ustalić określone prawidłowości ekonomiczne, którym często nadaje się rangę obiektywnych praw ekonomicznych.

więcej

Dane Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Średnia dla całej próby badawczej wynosi 1210 zł miesięcznie brutto i była wyższa o 22% od średniego wynagrodzenia oferowanego przez pracodawców (992 zł miesięcznie).

więcej

Dane Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych – kontynuacja

Analizując wyniki sondażu warto przypomnieć, że w kwietniu 2007 r., gdy przeprowadzano badania, minimalne wynagrodzenie netto wynosiło 4,01 zł za godzinę przepracowaną, a średnie w całej gospodarce 11,01 zł.

więcej

Czym tak naprawdę jest Gospodarka Narodowa?

Samorząd pracowniczy w sposób demokratyczny (jeden członek – jeden głos) wybiera zarząd firmy i radę pracowniczą oraz decyduje

o podziale osiągniętego zysku pomiędzy cele rozwojowe przedsiębiorstwa i konsump-cyjne potrzeby pracowników. Niebezpieczeństwo silnej presji na wzrost płac kosztem długofalowych potrzeb rozwojowych

więcej

Czym jest „logika”?

„Logika” ta podporządkowuje sobie nie tylko osoby zajmujące się typowo urzędniczą pracą, ale także różnych „profesjonalistów” (prawników, ekonomistów, urbanistów, ekologów itp.), zatrudnionych głównie w wydziale rozwoju gminy. Ich zadaniem powinno być prowadzenie niezbędnych analiz, kreślenie śmiałych wizji przyszłości i projektowanie rozwoju. Ponieważ jednak gmina nie ma dość funduszy na zaspokojenie podstawowych potrzeb bieżących, ich praca staje się „sztuką dla sztuki” na razie nikomu nie są potrzebne ich opracowania. „Dociążani” są natomiast różnymi zadaniami typowo administracyjnymi i stopniowo, w oczekiwaniu na lepsze czasy, przekształcają się w „klasycznych” urzędników.

więcej

Częstość postrzeganego nielegalnego zatrudniania obcokrajowców

Częstość postrzeganego nielegalnego zatrudniania obcokrajowców jest pozytywnie skorelowana z postrzeganiem zatrudnienia nierejestrowanego jako takiego. Wynika to zapewne z tego, że obcokrajowcy są nadreprezentowani w populacji pracowników nierejestrowanych, a zatem także w branżach, typach firm czy regionach, gdzie zjawisko to jest najbardziej rozpowszechnione.

więcej

Cele organizacji część 2

Funkcja, jaką pełni organizacja, jest środkiem do celu, a nie celem jej działania. Dotyczy to większości organizacji rynkowych, tzn, tych, które produkty lub usługi sprzedają innym, jak „nasz” zakład fryzjerski, fabryka odzieżowa czy biuro prawne. Uzyskane pieniądze są im konieczne, aby mogły na rynku kupować potrzebne im materiały, surowce i urządzenia, pracownikom wypłacać zarobki, a akcjonariuszom dywidendy, inwestować w rozwój. Są niezbędne do utrzymywania lub osiągnięcia równowagi funkcjonalnej, bez której nie mogłyby trwać i rozwijać się. Dla organizacji rynkowych zysk, jako istotny warunek równowagi funkcjonalnej, jest niezbędnym środkiem do zapewnienia przetrwania i rozwoju, które to wartości są ostatecznym i najbardziej ogólnym celem działań podejmowanych przez te organizacje.

więcej

Banki komercyjne

W gospodarce rynkowej niezwykle ważnym podmiotem gospodarczym są banki. Ban-kiem nazywamy przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo różnego rodzaju ope-racjami pieniężnymi. Główną rolą banku jest gromadzenie wolnych czasowo środków pieniężnych przedsiębiorstw i instytucji oraz oszczędności ludności i udzielanie kredytów producentom, instytucjom i ludności na cele produkcyjne i konsumpcyjne. Dysponując dużymi zasobami pieniężnymi kreują one także dodatkowy pieniądz w obiegu. Banki utrzymują się z różnicy procentów płaconych za wkłady i pobieranych od udzielonych kredytów oraz z opłat i odsetek pobieranych z tytułu obrotu czekowego, obrotu papierami wartościowymi oraz innymi usługami na rzecz swoich klientów (np. prze-chowywanie walorów).

więcej

Bank centralny

W całym systemie finansowym państwa główną rolę odgiywa bank centralny. Pierwsze banki centralne miały charakter prywatny. Najstarszy Bank Szwedzki otrzymał przy-wilej od państwa wypuszczenia biletów bankowych w 1657 r., zaś Bank Anglii w 1694 r. Bank Polski został założony w 1828 r. W Stanach Zjednoczonych funkcję banku centralnego spełnia System Rezerwy Federalnej stworzony dopiero w 1913 r. Składa się on z Rady Gubernatorów i 12 Regionalnych Banków Rezerwy Federalnej, które tworzą nadzór nad wszystkimi bankami komercyjnymi. Rada Gubernatorów składa się z 7 gubernatorów mianowanych przez prezydenta na okres do 14 lat oraz 9 przedstawicieli banków regionalnych, rotacyjnie zmienianych co kilka lat.

więcej