Kary dla parcodawców

W wielu państwach członkowskich priorytetem stała się poprawa zdolności instytucji zabezpieczenia społecznego, inspekcji pracy oraz związków zawodowych w zakresie nadzorowania i kontroli. Struktury koordynacji między ministerstwami zostały utworzone we Francji, Belgii i Włoszech. Utworzono płaszczyzny porozumienia pomiędzy odpowiednimi bazami danych (np. w Portugalii).

więcej

Biuro nie posiada własnych uprawnień do inwestowania

Gdybyśmy chcieli krótko określić charakter opisanej tu organizacji, moglibyśmy powiedzieć, że jest to mała, nowoczesna firma o charakterze typowo profesjonalnym. Nie ma w niej rozbudowanej administracji, sformalizowanych procedur działania, wielu pieczątek, hierarchii kierowników i temu podobnych zjawisk cechujących tradycyjne biura. Podstawą, na której opiera się funkcjonowanie całości, jest zawodowa wiedza pracowników i nowoczesne wyposażenie techniczne. Nie ma w niej też różnych podziałów pionowych i poziomych, nie ma wąskich specjalizacji i sztywnego podziału pracy. W sferze decyzji merytorycznych jest ona organizacją zdecentralizowaną: każdy pracownik dysponuje znaczną swobodą działania, choć ważniejsze decyzje uzgadnia z kierownikiem. Scentralizowane są natomiast decyzje finansowe i polityka kadrowa.

więcej

Pozycja społeczna pracowników zakłądu fryzjerskiego

Społeczny status (pozycja społeczna) pracowników zakładu fryzjersko- -kosmetycznego nie jest identyczny. Sposób, w jaki odnoszą się do siebie, robotniczy (określany jako ruch) nie bardzo się ze sobą mieszają.

więcej

Kluczowa rola PIP – dalszy opis

Celem wywiadów było uzupełnienia badań ilościowych i jakościowych prowadzonych w ramach projektu o informacje i opinie na temat zjawiska pracy „na czarno” oraz roli i zadań instytucji kontrolnych w oczach pracowników (kierownictwa) samych tych instytucji. Badanie przeprowadzone było w drodze wywiadu według przygotowanego scenariusza w wybranych instytucjach kontrolnych posiadających kompetencje w zakresie badania legalności zatrudnienia. Zastosowana była technika indywidualnego wywiadu pogłębionego (Jn-depth Interview, IDI).

więcej

Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli

Na koniec trzeba jeszcze zwrócić uwagę na kilka niepokojących zjawisk, wynikających z tak nakreślonego obrazu kontroli legalności zatrudnienia. Kontrola ta ma charakter głównie „policyjny”. Polega na jednostkowych inspekcjach – dochodzeniach, mających za cel wykrycie i ukaranie konkretnego faktu nielegalnego zatrudnienia, u często przypadkowo wybranego, lecz konkretnego pracodawcy. Brakuje systemowych analiz ekonomicznych, wskazujących na rejony pojawiania się pracy nierejestrowanej (np. na podstawie danych dotyczących wielkości produkcji versus deklarowanego zatrudnienia).

więcej

Opcje polityki i sankcje

Ponieważ praca nielegalna wpływa znacząco na funkcjonowanie europejskiego rynku pracy, stworzenie odpowiednich zachęt mogłoby motywować ludzi aktywnie działających w szarej strefie do zarejestrowania się. Także klienci mogliby kupować więcej usług na formalnym rynku, gdyby istniały na nim właściwe oferty.

więcej

Giełda

Giełda jest instytucją tworzącą specjalny rynek, na któiym spotykają się sprzedający i kupujący papieiy wartościowe, gdzie obowiązują pewne reguły gry rynku kapitałowego . Obroty giełdowe mogą odbywać się jedynie na podstawie dopuszczenia określonych papierów wartościowych, głównie akcji i obligacji przedsiębiorstw i instytucji będących członkami giełdy.

Obligacja jest papierem wartościowym o stałym oprocentowaniu, stanowiącym formę kredytu udzielonego przez nabywcę jej emitentowi. Eminentem obligacji może być skarb państwa, władze lokalne i większe przedsiębiorstwa państwowe lub prywatne. Emitent zobowiązany jest do spłaty w określonym terminie wyszczególnionej kwoty i bieżącego regulowania odsetek. Obligacje mogą być o dłuższym lub o krótkim terminie płatności (zazwyczaj trzymiesięcznym). Są one przedmiotem obrotów na giełdzie papierów wartościowych. Mogą być także sprzedawane poza giełdą za pośrednictwem banitów i innych instytucji finansowych. Z reguły są to aktywa pierwszego stopnia płynności, gdyż łatwo je spieniężyć, i dlatego są chętnie nabywane nie tylko przez obywateli, ale również przez banki, instytucje ubezpieczeniowe itp. Cena rynkowa obligacji zależy od stopy procentowej depozytów długoterminowych i terminu jej wykupu. Rosnącej stopie procentowej towarzyszy spadek kursu (ceny) obligacji, i od-wrotnie. Gdy zbliża się termin wykupu obligacji według jej wartości nominalnej po-większonej o przewidywany stały dochód z obligacji, wówczas cena obligacji nie reaguje wcale lub reaguje w nieznacznym stopniu na wahania długookresowej stopy pro-centowej. Najważniejszą pozycją obrotów giełdowych jest z reguły kupno i sprzedaż akcji.

więcej

Konflikt z klientami

Na tle wielkości serii dochodzi niekiedy do konfliktów z klientami, „Viola” zainteresowana jest wytwarzaniem i sprzedażą możliwie dużych partii jednego wzoru. Uzyskuje wówczas korzyści skali – większą opłacalność taśmowej produkcji, dzięki niższym kosztom jednostkowym i kosztom przestawiania maszyn. Najchętniej produkowałaby jeden model, jak niegdyś Ford „Blaszaną Liz”. Firmy handlowe wolą natomiast krótkie i bardziej zróżnicowane serie.

więcej

Kłopoty mistrza Nowaka z wycenami operacji

Konstruktorzy odzieży muszą dokładnie „rozpracować” każdy model, rozłożyć go na części i wykonać tekturowe wykroje w kilku rozmiarach. Teraz – co stwierdza z dumą pani inżynier – robią to przy pomocy komputera. Wykroje, zwane tutaj patronami, wędrują następnie do krojowni, gdzie z wielką dokładnością wycina się według nich -jednocześnie – wiele warstw potrzebnych części. To bardzo odpowiedzialna i wymagająca wysokich kwalifikacji praca. Krojczy posługują się specjalnymi maszynami podobnymi do pił tartacznych. Gotowe części przewożone są do hali produkcyjnej. Dalszy ciąg już znamy.

więcej

Dostosowanie polityki w zakresie szarej strefy część 2

Definicja ta po raz pierwszy pojawia się w cytowanym już Komunikacie Komisji z 1998 r. Jest ona potem cytowana m.in. w rezolucji Rady z 2003 r„ Dyrektywie z 2007 r. oraz w raportach z badań Komisji, m.in. w 2001 r. i 2004 r. przypadkami i rozmiarem szarej strefy, identyfikacja najlepszych praktyk w walce z nią i możliwość skoordynowanej przez Unię Europejską akcji powinny być rozważane w takim właśnie kontekście.

więcej

Czy prowadzenie działalności gospodarczej w rajach podatkowych może być ryzykowne ? – działalność gospodarcza

Podatki są bez wątpienia jedną z niewielu pewnych rzeczy na tej planecie , więc nic dziwnego w tym , że wiele ludzi myśli non stop jak uniknąć opodatkowania , lub w najlepszym przypadku zmniejszyć je...

więcej

W jaki sposób można otrzymać rentę hipoteczną ? – renta

W Polsce kilka lat temu pojawił się nowy produkt finansowy oferowany przez fundusze hipoteczne oraz banki , a mianowicie chodzi o rentę hipoteczną...

więcej

Czy warto zatrudnić firmę doradczą sporządzając wniosek o dotację z Unii Europejskiej ? – dotacja z UE

Od momentu wejścia do Unii Europejskiej polskie firmy mogą korzystać z ogromnej puli środków unijnych dzięki czemu mogą unowocześniać swoją produkcję , oraz powodować to , że ich firmy będą bardziej...

więcej