Każdy brak oznacza stratę finansową dla osób pracujących

Każdy brak oznacza stratę finansową dla osób pracujących w systemie akordu zespołowego. Nic zatem dziwnego, że nie toleruje się tutaj ani błędów, ani opóźnień w pracy. Ktoś, kto „psuje” lub nie nadąża za innymi, jest „wąskim gardłem”, negatywnie wpływającym na ostateczne wyniki grupy i indywidualne zarobki. Ale nie oznacza to, że płace są jednakowe. Zależą one przede wszystkim od „wyceny” wykonywanych operacji. (Pomijamy tu złożone kwestie tzw. widełek płac i indywidualnych kategorii zaszeregowań.) W rezultacie za tę samą ilość operacji różne pracownice otrzymują różne wynagrodzenie. Jest to największe zmartwienie każdego mistrza i główne źródło konfliktów w zespole. Operacje muszą być bowiem przypisane poszczególnym stanowiskom pracy, konkretnym tudziom. Mistrz nie ma prawa zmienić tej wyceny. Powstaje ona w dziale przygotowania produkcji i uwzględnia takie kryteria, jak stopień trudności i złożoności operacji.

więcej

Instrumenty prawne zalecane przez Międzynarodową Organizację Pracy

Zdaniem MOP osiem węzłowych konwencji, obejmujących fundamentalne prawa człowieka, powinno być promowane w gospodarce nieformalnej. Rządy powinny nadać absolutny priorytet wdrożeniu tych fundamentalnych praw w stopniu nie mniejszym niż w formalnej gospodarce.

więcej

Historia płaszcza produkowanego w zakładzie

Historia płaszcza produkowanego w zakładzie zaczyna się najczęściej w Paryżu lub Amsterdamie. Tam co roku odbywają się wielkie giełdy, na których ustalane są „obowiązujące” w najbliższym sezonie tkaniny, wzory, kolory. „Viola” nie kupuje tkanin na tych targach, dowiaduje się natomiast, co będzie wkrótce modne.

więcej

Granice stosowania sankcji

Zbyt wysokie sankcje nakładane na pracodawców mogą prowadzić do upadku przedsiębiorstw i likwidacji nie tylko zatrudnienia nierejestrowanego, ale także legalnego. Niektórzy eksperci rozważają opcje generalnej amnestii, ale doświadczenie wielu krajów dowodzi, że amnestia rodzi nadzieję następnej amnestii i przynosi ograniczone efekty (Grabiner 2000).

więcej

Gospodarstwa rolne

Szczególnego rodzaju podmiotem jest małe gospodarstwo rolne. Łączy ono w sobie cechy gospodarstwa domowego oraz przedsiębiorstwa produkcyjnego. Znaczna część jego produkcji przeznaczana jest w nim na własne, konsumpcyjne potrzeby. Wytwa-rzana zaś nadwyżka produkcji jest sprzedawana na rynku w celu uzyskania niezbędnej ilości gotówki umożliwiającej uregulowanie zobowiązań fiskalnych wobec władz lo-kalnych i władz centralnych, zobowiązań finansowych wobec banku oraz umożliwia-jącej nabycie dóbr produkcyjnych do prowadzenia i rozwijania gospodarstwa rolnego, a także nabycie dóbr konsumpcyjnych nie wytwarzanych w danym gospodarstwie. Im bardziej rozwinięta jest gospodarka rynkowa, tym większą część stanowi produkcja

więcej

Gospodarstwa domowe – ciąg dalszy

W przypadku większej nadwyżki dochodów nad bieżącymi wydatkami część lub całość tej nadwyżki może być inwestowana w kupno ziemi, która może być dodatkowo uprawiana bądź wykorzystywana rekreacyjnie, bądź też dzierżawiona w zamian za rentę, która staje się dodatkowym dochodem rodziny.

A zatem, oprócz dochodów z pracy, gospodarstwo domowe może powiększać swoje dochody w formie procentów od oszczędności i różnych papierów

więcej

Dział organizacji jest jedną z komórek sztabowych

Ten filtr staje się bardziej przepuszczalny w godzinach przyjęć dyrektora. W tym czasie każdy pracownik zakładu może przyjść do niego bez wcześniejszego „tłumaczenia się” sekretarce. Często są to sprawy bardzo osobiste. Dyrektor podejmuje je, wiedząc, że ludzie (potencjał społeczny) to najcenniejszy zasób organizacji. Chętnie przyjrzelibyśmy się takim rozmowom. Niestety, jest to obszar dostępny tylko dla bezpośrednich zainteresowanych.

więcej

Dostosowanie polityki w zakresie szarej strefy

W 1998 r. Komisja Europejska przyjęła Komunikat w sprawie pracy nielegalnej, który zachęca do współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz do sformułowania wspólnej polityki opartej na przykładach i dobrych praktykach w walce z gospodarką nielegalną. Podkreśla to zasięg problemu i zarysowuje sposób podejścia Komisji. Komunikat ten zdefiniował problem i rozpoczął dyskusję nad szarą strefą jako częścią Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Według Komisji pracą nierejestrowaną jest odpłatne wykonywanie czynności ze swej natury zgodnych z porządkiem prawnym, ale niezgłoszonych władzom publicznym1. Przy tym wyłącza się z tej definicji czynności mające charakter przestępczy lub takie, które nie wymagają zgłoszenia (European Commission 1998).

więcej

Najlepszą chwilówkę internetową bez BIK-u

Bez BIK-u można mieć różne chwilówki – na miesiąc, dwa, trzy. Czasami wystarczy pobrać chwilówkę na tydzień, aby opłacić najbardziej pilne potrzeby. Klienci o takie potrzeby zabiegają i mają zamiar opłacać nimi niejedną życiwą potrzebę. To najlepsza sprawa. Klientom należy zawsze pomagać w uzyskiwaniu pożyczek na różnorodne życiowe cele. Nieraz ktoś zgubi pieniądze, kogoś okradną, niejedna osoba poczuje, że bez dodatkowych pieniędzy będzie źle się żyło.

więcej

Notariusze katowice – dobrej klasy specjaliści

Notariusz jest cenionym ekspertem, znawcą prawa...

więcej

Do niedawna „Viola” była państwowa

Do tej pory przedsiębiorstwo było państwowe, czy -jak głoszono jeszcze niedawno – „ogólnospołeczne”. Z państwowych pieniędzy zakład zbudowano, państwowi urzędnicy (ministrowie, dyrektorzy zjednoczeń, zrzeszeń) „ręcznie nim sterowali”, oddziaływając bezpośrednio na decyzje jego szefów. Przekazywali im obligatoryjne wytyczne i tzw. wskaźniki produkcji (co i ile czego robić, a nawet w jaki sposób i z czego, z kim handlować a z kim nie, ile zużywać energii, ile płacić ludziom itd.), nasyłali różnego rodzaju kontrolerów (w odpowiedzi, w zakładzie stworzono zespół specjalizujący się w ich „obsłudze”). Dziwiło, a nawet denerwowało to, że „państwowy rozum” okazywał się często gorszy niż ich własny. Pamiętają jednak, jak „za dyrektora Maliniaka” właśnie państwo uratowało zakład przed bankructwem. Dostali wtedy takie dotacje (normalnie obchodzili się bez nich), że nie tylko przetrwali, ale i unowocześnili swój park maszynowy, rozwinęli się. Niektórzy nawet mówią z uśmiechem, że „nieudolność” Maliniaka byta największą przysługą, jaką oddał zakładowi. Nowoczesne, wyspecjalizowane maszyny, lepsza organizacja pracy, wyższe kwalifikacje pracowników, lepsza jakość wyrobów i wyższa sprzedaż (także do krajów wysoko rozwiniętych) – to podstawowe uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa i wzrostu jego zysku.

więcej

Denuncjacje przedsiębiorców prowadzących nieuczciwą konkurencję

W kilku krajach zachęca się przedsiębiorców, aby denuncjowali konkurentów, którzy działają niezgodnie z regulacjami:

więcej

Definicja ekonomii i jej interpretacja

W podręcznikach zachodnich najczęściej definiuje się ekonomię jako naukę zajmującą się badaniem zachowania podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środków, które mogą być w rozmaity sposób zastosowane w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. W badaniach tych stara się ona ustalić określone prawidłowości ekonomiczne, którym często nadaje się rangę obiektywnych praw ekonomicznych.

więcej